Stavkirke

Fra Kunsthistorie
Gå til: navigasjon, søk
Borgund stavkirke i Borgund, Lærdal. Dette er en av Norges mest besøkte stavkirker.

En stavkirke er en kirke bygget av tre med en bærende konstruksjon av staver (stolper) som står på liggende sviller eller syllstokker og bærer stavlegjer. De konstruktive leddene i veggen danner rammer med en utfylling av stående planker eller tiler. Stavene har gitt navn til kirketypen. Nå regnes stavkirkene for å være blant de ypperste representanter for europeisk middelalderarkitektur i tre.

I middelalderen var det antakelig over 1000 stavkirker i Norge (noen mener det kan ha vært så mange som opp mot 2000[1] kirker), men en en stor del av dem forsvant i perioden 1350–1650 som følge av Svartedauen og reformasjonen. I 1650 var det ca 270 stavkirker, og i neste hundreårsperiode forsvant 136 av dem. I dag er bare 28 stavkirker bevart.

Innhold

Historie

Fortun stavkirke før den ble flyttet til Fantoft

På reiser oppe i Norges fjeldbygder mødte man i middelalderen ofte og møder man endnu en enkelt gang kirkebygninger med vildt fantastiske former, der snarere ser ud som dæmoniske afgudstempler end som gudshuse, med sine af tiden sværtede og bøiede stolper og planker, med sine dragesmykkede gavle, der reiser sig den ene over den anden, med sine steile tage og lave vægge, takte - ligesom man tænker sig middelalderens drager skjælbedækkede. – med mørke spaan, hist og her overgroede af en vildtvoksende ornamentvegetation, i hvilken sælsomme fabeldyr slynger sig ind -: det er de norske stavkirker.[2]

Slik begynner Dietrichson boken De Norske Stavkirker, som er et av de viktigste verkene som er skrevet om stavkirkene.

Urnes stavkirke

De fleste eksisterende stavkirkene ble reist i årene 1150-1350. Etter middelalderens slutt, ble nye kirker reist i lafteverk og blant annet i Sverige ble begrepet stavkirke koblet til alle kirker med stående materiale. Nå finnes det få stavkirker utenfor Norge, men i middelalderen fantes de over hele Nordvest-Europa. Fremdeles står én stavkirke i Hedared i Sverige, og rester av en palisadekirke, Greensted Church i Greensted i England. En vet lite om de svenske stavkirkene, da det ikke foreligger noen større samlet fremstilling i nyere tid.[3]

Stavkirker eldre enn 1100-årene kjennes bare fra skriftlige kilder eller fra arkeologiske utgravninger. Men, de skriflige kildene er sparsomme og vanskelig å tolke.[4]

En tidligere kirketype, stolpekirken, hadde jordgravde stolper, og gikk derfor nokså snart til grunne, eller ble erstattet med stavkirker eller steinkirker. De forsvunne stolpekirkene har bare etterlatt seg arkeologiske spor i form av stolpehull, som ved utgravninger viser seg som runde flekker av en annen farge en jordsmonnet rundt. Stolpehullene kan være omgitt av steiner som har støttet stolpene. Rester av eldre stolpekirker er funnet bl.a. under gulvene i Urnes stavkirke, Lom stavkirke, Høre stavkirke og Mære kirke.

De første som i nyere tid interesserte seg for stavkirkene, var malerne Johannes Flintoe og I.C. Dahl, som dokumenterte dem på sine reiser rundt i Norge. Dahl tok også initiativet til å redde Vang stavkirke fra rivning. Mange stavkirker ble revet på 1800-tallet, etter at kirkeloven av 1851 bestemte at sognets kirke skulle ha plass til minst tre tiendedeler av befolkningen. En rekke kirker ble reddet av Fortidsminneforeningen. Noen ble kjøpt og forsøkt bevart i sitt lokalmiljø. Andre ble flyttet, slik som Gol stavkirke, som kom til Kong Oscars samlinger på Bygdøy og nå forvaltes av Norsk Folkemuseum, og Fortun stavkirke, som havnet på Fantoft ved Bergen. De mest kjente av stavkirkene er Borgund stavkirke og Urnes stavkirke. Den siste er på listen over verdensarven.

Gulatingloven

Gulatinget, som ble holdt i Gulen i Hordaland, var det gamle hovedtinget for Vest- og Sør-Norge. Gulatingloven ble første gang nedskrevet i det 11. århundre, og der kan man i kapittel 12 finne følgende inskripsjon om stavkirker:

«Um einskildmenn byggjer kyrkje, anten lendmann gjer det eller bonde, eller kven det er som byggjer kyrkje, skal han halda henne i stand og inkje øyda tufti. Men um kyrkja brotnar og hyrnestavane fell, då skal han føra timber på tufti innan tolv månadar; um det ikkje kjem, skal han bøta tre merker for det til biskopen og koma med timber og byggja opp kyrkja likevel» [5].

Byggematerialer

Det mest vanlige byggematerialt for norske stavkirker var furu. Til grunnkonstruksjonen i stavkirkene benyttet man såkalt malmfuru. Det er ei furu som har hatt sein (tett) vekst og derfor har stor malmandel (andel kjerneved). Slike furutrær fantes ført og fremst i høyereliggende strøk. Malmfuru er naturlig impregnert og meget varig, selv på værutsatte steder. Slikt treverk ble derfor benyttet i stavene, svillene og alle andre utsatte steder i konstruksjonen, for eksempel til takspon og utvendig bekledning.

I andre strøk ble andre matrialer brukt. I St. Andrews church i Geensted er det brukt eik i palisadeveggene. Hedared kirke i Sverige har også utstrakt bruk av eik. Sannsynligvis var andre matrialer enn furu i utstrakt bruk andre steder, alt etter hva matrialer som var vanlig på stedet.

Datering av stavkirker

Datering av stavkirker har vært basert på arkeologiske funn og stilhistorie. Viktig for datering, er myntfunn gjort under kirkegulvene. I de seinere år har årringdatering eller dendrokronologisk datering blitt en stadig mer viktig metode til mer nøyaktig datering av trevirke i stavkirker. En sammenligner da en prøve fra treverket med en referansekurve fra området. Om prøven fra kirken har en barkkant er det mulig å finne det eksakte fellingsåret for treet den er hentet fra. Men en vet ikke når dette treet ble brukt som bygningsmateriale, og får derfor ingen sikker datering for reisningen av bygningen. Metoden gir heller ikke svar på om materialer kan være gjenbrukt fra en tidligere bygning, så man tar gjerne flere prøver fra ulike steder i konstruksjonen for å finne fram til en mest mulig nøyaktig datering. Stilhistorie vil uansett fortsatt være viktig for dateringen.

Konstruksjon og teknikk

Grunnplan Borgund stavkirke

Stavkirkens konstruksjon har sine forløpere i palisadebygg og stolpebygg. Kirker reist med disse teknikkene omtales gjerne som palisadekirker eller stolpekirker. Mellom disse byggemåtene finnes det flere overgangsformer, og likeledes finnes mange overgangsformer mot stavkirkene slik vi kjenner dem. Det er derfor ikke lett å definere klare skiller.

Stavkirker kalles en konstruksjon der stolpene/stavene står på fundamentstener eller hviler på svillene. Stolpe- og stavkirkene var to ulike konstruksjoner som ble brukt ved siden av hverandre.

Ulike teknikker

Det finnes tre grunnleggende grupper i trearkitekturens byggemåte [6], men bare den sist utviklede var god nok til at byggverk kunne overleve inn i vår tid. De to første teknikkene førte til for tidlig forråtnelse i vesentlige konstruksjonsmessige detaljer til at byggverkene kunne overleve i særlig mer enn 75-150 år.

Palisadeverk

Den eldste teknikken kalles gjerne palisadeverk og besto av selvbærende veggkonstruksjon med jordgravne stolper (palisader), slik at de omsluttet et rom og samtidig bar taket. Senere ble det brukt kløvde stokker (stavplanker) som ga veggene plan innside, og kantene kunne bli avrettet eller utstyrt med not og fjør. Palisadekirker er ikke sikkert påvist i Norge.

For å hindre tidlig forråtnelse ble stopene eller stavplanken forkullet gjennom brenning og påført tjære som fikk trekke inn i treverket. Palisaderekkene ble gjerne satt i grøfter fylt med stein. Lenge trodde man at denne teknikken forsvant før forrige tusenårsskifte, men ny forskning viser at den var i bruk like opp mot det 12. århundre.

Den eneste konstruksjonen bygget i denne teknikken som har overlevd inn i vår tid er en vegg i midtseksjonen av Greensted Church som står i Greensted i England. Dette førte til at denne kirken i lang tid ble regnet som den suverent eldste trekonstruksjonen i verden. En vanlig datering av kirken var ca. år 845. Nå har imidlertid moderne årringdatering konstatert at denne dateringen var feil. I dag dateres derfor kirken til perioden like etter år 1053 (+10/-55 år) [7].

Stolpeteknikken

Ved å løfte stavplankene opp fra bakken og sette dem på sviller innspent mellom kraftigere hjørne- eller mellomstolper, ble faren for råteskader mindre. Mellom hjørnestolpene hvilte veggen på svill. Man kunne derfor benytte spinklere materialer i denne delen av konstruksjonen. Hjørnestolper av grovt rundtømmer kunne stå relativt lenge før de råtnet. De ble behandlet på samme måte som de jordgravne stavplankene for å unngå for tidlig forråtnelse.

Hull etter stolpekirker, ofte med rester av de tidligere stolpene, er funnet under eller nær flere stavkirker og på steder hvor sagn forteller at det skal ha stått kirker. Det er påvist rester etter ca. 25 stolpekirker i Norge, og indirekte spor av 7-8 til.

Mange av de tidligste kirkene her i landet var bygget med denne teknikken, men ingen slike byggverk har overlevd inn i vår tid. Det er antatt at denne teknikken ikke hadde nevneverdig betydning for byggets levetid. Det er imidlertid et åpent spørsmål om levetiden er årsaken til at de ble erstattet med stolper på sviller eller om det var andre grunner. Noen av de eldre matrialene en finner i enkelte stavkirker er antatt å stamme fra slike tidlige stolpekirker, for eksempel i Urnes stavkirke i Luster.

Stavverk

Den sist utviklede teknikken kalles gjerne stavverk[8], og det er bygg som er gjort med denne teknikken som har overlevd inn i vår tid. Teknikken utviklet seg imidlertid først i det 12. århundre. Dette er en teknikk der også hjørnestolpene ble plassert på svill over marken, som regel på en lav grunnmur av stein. I all vesentlighet ellers ligner denne teknikken på teknikken med de jordgravne stolpene, men resultatet ble en dramatisk økning i byggets levetid. Noe som selvsagt ga byggherrene store økonomisk gevinster på sikt.

Inndeling av stavkirker

Stavkirke med hevet midtrom De forskjellige bygningsdelene er navngitt på tegningen

Det er vanlig å inndele stavkirkene i to grupper. Type A er enskipet og har staver bare i ytterveggene; hjørnestaver og i noen tilfeller mellomstaver. Type B har en mer komplisert struktur med indre stolpereisning omkring et hevet midtrom, omgitt av en omgang under et lavere tak. Midtrommets staver står på en en ramme av grunnstokker. Nedre del av stavene er frittstående, mens øver del over omgangens tak inngår i midtrommets vegger.

Kirker av type B med hevet midtrom underdeles vanligvis i to grupper. I kirkene av Kaupangergruppen danner rekken av staver på midtrommets langsider en arkaderekke. De har også en del detaljer som imiterer steinarkitektur, blant annet kapiteler på stavene, og gir inntrykk av å være inspirert av steinkirker av basilikatypen.

Kirkene i Borgundgruppen har avstivninger i form av andreaskors mellom stavene, som er forbundet med tenger eller sammennaglede, dobbelte bjelker. Konstruksjonen gir et utseende som minner om triforiet i en steinbasilika. Den gjorde også midtrommets vegger så godt avstivet at det var mulig å sløyfe (utveksle) nedre del av flere staver. I noen kirker er denne muligheten utnyttet så langt at midtrommets vegger og tak bæres bare av de fire hjørnestavene. (Se bildet fra interiøret i Lomen stavkirke).

Enskipede kirker (type A)

I bunnen ligger fire grove planker på høykant på et lavt steinfundament. Disse danner den rektangulære svillerammen. Svillene kan være laftet sammen i hjørnene, og da er hjørnestavene forsynt med to kryssende slisser i bunnen, slik at de kan felles ned over knutepunktet. Men oftere er de ført inn i spor i hjørnestavene og festet med trenagler.

På oversiden av svillene er det skåret ut en not som veggplankene (tilene) er satt ned i, og disse er samtidig føyd sammen innbyrdes med not og fjær. Tilene ble presset sammen ved at den siste (midterste] ble laget avsmalnende fra topp til bunn og ble slått ned som en kile. Øverst avsluttes veggen av en horisontal stavlegje – en bjelke med not på undersiden, som holder de øvre endene av tilene på plass. På denne måten danner stavlegjene en ramme i horisontalplanet, tilsvarende svillerammene nede, mens sviller, hjørnestaver og stavlegjer danner vertikale rammer for hver vegg.

På stavlegjene hviler sperrebindene. De takbærende sperrene er kammet ned i stavlegjene. Under disse, og forbundet med dem, står to kryssende undersperrer eller saksesperrer i en litt slakere vinkel. Under knutepunktet for saksesperrene ligger en vannrett hanebjelke som låser hele sperrebindet sammen til et stivt fagverk. Mellom hovedsperrenes nedre ender er det satt inn selvvokste bueknær for sideveis avstiving, naglet til sperrer og stavlegje. Ytterligere stivhet i lengderetningen gir åsene som er nedfelt i sperrene; en mønsås og ett eller flere par sideåser. På disse er bordtaket festet.

Konstruksjonen kombinerer elastisitet og styrke, samtidig som den innkapsler punkter som er utsatt for fuktighet og råte.

En forløper til den fullt utviklede stavkirken hadde jordgravde stolper i stedet for svill, og er for lengst gått tapt. Muligens kan det ha stått en slik kirke der Urnes Stavkirke står idag. Det er også funnet spor etter denne kirketypen i grunnen under noen av steinkirkene.

 • Den enkleste stavkirketypen har et rektangulært skip og et smalere kor, tilnærmet kvadratisk. Typen var mest vanlig på begynnelsen av 1100-tallet. Haltdalen stavkirke fra Trøndelag er av denne typen, reist omkring 1170. Noen av disse enkle kirkene ble senere ombygget til langkirker ved å utvide koret til samme bredde som skipet.
 • Midtmastkirketypen har en stav midt i kirken som går opp i takkonstruksjonen, men ikke hevet midtrom som i kirkene av type B. Kirketypen er en variant i Numedal og Hallingdal og dateres til omkring 1200.
 • Møretypen er enskipete langkirker med mellomstaver i veggene. I motsetning til stavkirkene ellers i landet har de takbjelker (ankerbjelker) tvers over skipet i høyde med stavlegjene. Uvanlig er også avstivningen med skorder – grove utvendige skråstivere mellom stavlegjene og marken. Det er usikkert om skordene i Kvernes stavkirke og Rødven stavkirke er opprinnelige.

Enskipete kirker er Grip, Haltdalen, Undredal, Hedal, Reinli, Eidsborg, Rollag, Uvdal, Nore, Høyjord, Røldal, Garmo, Kvernes og Rødven.

Stavkirker med hevet midtrom(type B)

Interiør fra Lomen Stavkirke med tenger og andreaskors

Disse kirkene har et hevet midtrom[9] og innvendige søyler som understøtter takkonstruksjonen. Dietrichson kaller disse kirkene treskipet, men denne benevnelsee gir gale assosiasjoner da det indikere at stavkirken hermer etter en basilika i stein med hoveskip og sideskip.[10]

På steinfundament (grunnmuren) er lagt fire grove bjelker (grunnstokker) som er sammenfelt i hjørnene og danner en stiv ramme med form som et #-tegn. Stokkendene stikker 1-2 m utenfor knutepunktene. Ytterst på stokkendene er svillene i ytterveggene nedfelt. På denne måten dannes en dobbeltramme, den ene 1-2 m utenfor den andre.

Midtrommets staver er tappet ned i grunnstokkene og bærer hovedtaket. På svillene er reist lavere tilevegger. Mellom stavrekkene og den ytre tileveggen dannes det på denne måten en omgang rundt hele skipet, og taket faller i to avsatser mot ytterveggene.

Midtrommets staver er låst til hverandre med bueknær og til ytterveggene med korte strebebjelker. Øverst er det satt inn tilevegger mellom stavene. Stavene bærer stavlegjer som danner opplegg for hovedtakets sperrebind. Mellomstavene er utvekslet og hviler på tengene, slik at de fire hjørnestavene alene bærer midtrommets vegger og tak.

Kirkene av type B blir vanligvis underdelt i to grupper:

Kaupangergruppen består av: Kaupanger, Urnes, Hopperstad, og Lom.

Borgundgruppen består av: Borgund, Gol, Hegge, Høre (Hurum), Lomen, Ringebu og Øye.

Opphavet til stavkirkene

Det har vært forskjellige teorier om opphavet til stavkirkene. Mange forskere har forfektet enten basilikateorien eller hovteorien. Spørsmålet har neppe funnet sitt endelige svar og vil utvilsomt bli gjenstand for videre forskning. Noe av problematikken er knyttet til hvorvidt stavkirker ble til i et kulturelt vakum i Norden eller om de ble til i en prosess under kulturell innflytelse utenfra. Det synes imidlertid helt klart at stavkirker er et nordeuropeisk uttrykk som støtter seg på lokale byggeskikker.

Basilikateorien

Reinl stavkirke

Lorentz Dietrichson skrev i 1892 det grunnleggende verket om stavkirkene.

I dette verket hevder han at stavkirken er: En genial oversettelse fra sten til tre av den romanske basilika. Han hevder at stavkirker med hevet midtskip viser en innflytelse fra tidlig kristne og romanske basilikaer. Tradisjonene skal være overført via angelsaksisk og irsk arkitektur, og bare takkonstruksjonene representerer lokale tradisjoner. Spesielt fremheves det basilikale overlyset, arkadene og terningkapitelene.

Det kan se ut som om Basilikateorien først ble lansert av N. Nicolaysen i «Mindesmerker af middelalderens kunst i Norge» Der skriver han: Vore stavkirker er nu de eneste i sit slags, og saavidt sparsomme beretninger og andre om stændigheder lader formode, synes de heller ikke tidligere at have havt noget sidestykke med undtakelse af maaske Storbritannien og Irland.[11] Han hevder også at det er rimelig å hevde at rummenes fordeling og det arkitektoniske kan være lån fra bysantinsk arkitektur. Videre fortsetter han: Alt synes at henpege paa, at forbilledet til vore stavkirker ligesom til steinkirkene og overhovedet til hele den vesteuropæiske arkitektur i middelalderen er udgaaet fra den romerske basilika.[12]

Denne tanken er ført videre av Anders Bugge og Roar Hauglid. Imidlertid har teorien møtt motstand, spesielt fra arkitekter. Disse mener at innflytelsen fra utenlandsk steinarkitektur for det meste finnes i dekorative detaljer.[13] Men ingen har helt kunnet avvise denne teorien ut fra det som materialet som finnes bevart. Problemet er de manglende mellomleddene i form av stavkirker som er forvunnet.

Per Jonas Nordhagen avviser ikke basilikateorien. Han mener at det kan være to utviklingslinjer, og at den basilikale kan være en sidegren i en utvikling mot større kirker som er mer teknisk fullkomne. Hovedlinjen i utviklingen som fører til Torpo stavkirke og Borgund stavkirke kaller han den progressive linjen.[14]

Hovteorien

Flere har vist til teoriene om hovets påvirkning på stavkirker. Dette var en dominerende oppfatning frem til 1950-årene. Arkeologisk er dette gjentatte ganger avvist, for Islands vedkommende av Åge Roussel.[15] Olaf Olsens avhandling fra 1966 gikk enda grundigere til verks i å beskrive hov nærmest utelukkende som en funksjon. Hvis det i det hele tatt har vært spesielle hovbygninger, har vi enda ikke påvist dem, mente Olsen.[16] I senere tid er det påvist stolpehull fra eldre bygninger under flere stående kirker, og det har brakt diskusjonen om kirkenes opprinnelse et langt stykke videre. Slike stolpehull ble første gang funnet ved utgravningen i Urnes kirke.[17]

Også ut fra et religiøst synspunkt synes det vanskelig å forsvare ideen om at gamle gudehov kunne tas i bruk som kirkebygninger eller tjene som forbilder når nye kirker skulle oppføres. Allerede i Moseloven beskrives dette

3. Mos 26,1 Dere skal ikke lage dere avguder, ikke reise gudebilder eller steinstøtter og ikke sette billedsteiner i deres land og tilbe dem. For jeg er Herren deres Gud. (Moseloven)

Ser en på eksempler på resultater av dette synet på andre religioner så har en

2. Kong 23,14 Josjia knuste steinstøttene og hogg ned Asjera-pælene. Stedet der de hadde stått, fylte han med menneskeben. (Om Kong Josjia)
2. Krøn 14,3 Han fikk bort altrene for fremmede guder og offerhaugene, brøt i stykker steinstøttene og hogg ned Asjera-pælene. (Om Kong Asa i Juda)

En kan lure på hvor mye av dette synet som er er reflektert i kristendommen, slik den kommer til uttrykk i Det Nye Testamente, og hvorvidt de første kristne i Norge levde etter det. Om ikke annet kan en anta at tidlige kristne i Norden ville ha motvilje mot å overta et hedensk hov, i alle fall mens tidligere brukere var aktive.

Manglende historiske referanser til hov som byggverk bidrar til å svekke hovteorien. Under utgravningene ved Mære kirke ble det funnet gullgubber som noen har tolket som indikasjon på at et gudehov har stått på stedet tidligere. Dette er imidlertid avvist av andre som viser til husets profane karakter.[18]

Dekor og skurd

Jellingsteinen i Danmark
Søyleportal fra Borgund stavkirke
Vangeportal fra Hedal stavkirke
Portalen fra Urnes stavkirke
Løve på portalen fra Borgund stavkirke

Det som er bevart av dekor kan dateres til tidsrommet ca. 1070 til begynnelsen av 1300-tallet. Dekoren finnes for det meste på gavler, på toppen av stavene og i portalene. Kirkene er blitt bygget og ombygget i flere hundre år, og viser skiftende stilimpulser, byggemoter og endrede behov.

Bakgrunn

Et spørsmål har vært om stavkirkedekoren har vært et norsk fenomen eller internasjonalt. En del bygningsrester er bevart i Danmark, Sverige og på Island så unikt norsk er den ikke.

Det kan se ut som om studier av runesteiner som er bevart i Danmark og Sverige og deres stilhistorie kan fortelle mer om opprinnelsen til dekoren. En runestein fra ResmoÖland har tydelige stilmessige likheter med Urnesportalen. Det er også vanlig å vise til Jellingsteinen som påvirkning. Denne steinen var reist av Harald Blåtann i årene 960–970 og har kristen ikonografi. Den ene siden viser en løve og en slange, den andre en korsfestelsesscene.

Det er en vanlig oppfatning at runesteinene har hatt betydning for utviklingen av Urnesstilen[19]. En annen påvirkning er Lindisfarnebibelen som ble laget av munker på 600-tallet [20]

Stavkirkeportalen

Det er bevart portaler eller deler fra dem fra ca 140 stavkirker. Det finnes grovt sett tre portaltyper, den enkle profilportalen, søyleportalen og vangeportalen.

Den enkle profilportalen

Profilportaler er døråpninger som er rammet inn av enkle profiler eller pilastre. Disse portalene er for det meste brukt på kordører. Det er bevart ca 20 slike dører.

Søyleportalen

Søyleportalen er avledet fra steinarkitektur. Den har hel eller halvsøyler som bærer en rundbuet arkivolt. Søylene har baser og kapiteler. De er rikt dekorert og ble brukt både på inngangsdører og innvendig i korskiller. En kjenner til ca 40 slike portaler.

Vangeportalen

Vangeportalen eller praktportalen består av to portalplanker og et overstykke med sammenhengende dekor. Overstykket har to til fem liggende planker som er felt inn i hverandre med not og fjær. Dette bæres av de stående veggplankene som flankerer døråpningen. Det er bevart 75 vangeportaler mer eller mindre komplett.

Stilhistorie

Stort sett stammer det bevarte materiale fra Sogn-Hardanger og fra fjellbygdene på Østlandet. Hoveddelen av portalene er romanske og mangler gotiske trekk.

Det er mulig at portalene kan ha vært bemalt, men dette har det vært vanskelig å fastslå med sikkerhet. Malingen på de få som er bemalt idag ser ut til å være nyere.

Det er vanlig å inndele portalene etter stilhistorie, Urnesstil, romanske og sene.

Urnesstil

Navnet urnesstil ble først brukt av Haakon Shetelig i 1909. Han ga den navn etter formspråket på skurden på Urnesportalen. Karakteristisk for den er bruken av løkkekomposisjoner og at portalen gir er uaksialt og asymmetrisk helhetspreg. Andre trekk er et spill mellom en bred og en smal motivlinje, vide og ofte sirkelformede løkker, lange smale motiver, jevn og gradvis smalere linjeføring, og omriss som er bueformet uten linjeknekk.

Urnesportalen er den eneste noenlunde komplette som er bevart. Utenom denne er stilen i bruk på Torpo og finnes også på noen fragmenter fra Bjølstad.[21]

Romanske portaler

De romanske portalene er datert etter midten av 1100-tallet. Motivtypene er: planteranker, drager, løver og groteske masker; motiv som var vanlig i den romanske perioden i Europa.

Det som skiller denne gruppen fra urnesstilen, er at den er symmetrisk oppbygget.

Det er vanlig å dele dem i tre grupper:

 • Sogn-Valdres-Telemark-gruppen. Karakteristisk for denne gruppen er en portal med en ranke på hver side, og to symmetriske drager som er motstilt. Mellom seg har de en midtdrage.
 • Trondheimsgruppen som har hentet impulser fra byggemiljøet rundt Nidarosdomen
 • Medaljongportaler som har figurer i medaljonger.[22]

Sene portaler

Noen portaler regnes for sene fordi de har detaljer fra gotikken. Men noe finnes også innen Sogn-Valdres-gruppen. Utover på 1200-tallet kan det se ut som om komposisjonen blir løsere og en får inviduelle løsninger og uvanlige detaljer og rankeløsninger. [23]

Ikonografi

Et forskningsmessig problem har vært portalenes ikonografi. Når det gjelder Urnesportalen, er ideen om at den skal ha et hedensk innhold avvist.[24]. Det store dyret er blitt tolket som en løve. Løven kan representere Kristus som kjemper med og vinner over det onde.

Et trekk ved de fleste portalene er at de er monumentale og at de har kjempende drager. Et spørsmål har vært om dette er en symbolsk avvergende magi mot vondt? Bugge mener at dette kan være en hedensk ikonografi i kristen fortolkning. [25] I Sogn-Valdres portalene finner vi ikke løven. den er byttet ut med en ranke som også representerer kristendommen. Dette finner en i Joh.15,5: «Jeg er vintreet, dere er greinene.»

Hohler går imot denne tolkningen.[26] Hun mener at portalene ikke kan ha et religiøst innhold, men er et bilde på bestillerens eller byggherrens hensikt, et herskermotiv. Det finnes mange portaler i Europa som er rene ornamenter. Hun henviser til Bernhard av Clairvaux som var imot bruk av dyr i kristen sammenheng.

«Hvilken berettigelse har udyrene i klostergangen den formløse formskatten og den formfulle formløsheten? Hva har bilder der å gjøre av urene aper, ville løver, fantastiske kentaurer og halvmennesker? Hvorfor tjene tigrer, kjempende riddere, jegere som blåser i sine horn? Der ser du under et hode flere kropper, og der ser du på en firfotig kropp en slanges hale, der på en fisk et dyrehode –– Overalt finnes en slik rik og fantastisk samling av ulike former at en heller retter sine øyne mot skulpturene enn mot de hellige bøkenes innhold.»[27]

Hun mener derfor at dyremotiv i romansk kunst ikke har hatt noen særlig religiøs betydning, og portalene kan være rene herskersymbol.

Senere forskning mener at portalene er inspirert av engelsk kunst. Bakgrunnen kan være manuskript og steinskulptur. [28]

En del av disse manuskriptene er dyrebøker med et kristent allegorisk innhold, ofte omtalt som Bestiary. Opphavet til disse er Physiologus en samling av allegorier om dyr, med kristne tolkninger, som skal ha oppstått i Alexandria i det 2.århundre. Denne grunnteksten var på gresk, og utover i middelalderen ble teksten oversatt til en rekke språk. Disse fortellingene er også bakgrunnen for alle Bestiary som er bevart i forskjellige bibliotek og samlinger. Kildene til Physiologus er indiske, hebraiske og egyptiske dyrefortellinger og forskjellige klassiske tekster skrevet av blant annet Aristoteles og Plinius. Ingen tidlig gresk tekst har overlevd, de eldste bevarte er på latin, men disse skal være svært nær den greske originalen. Etter hvert ble det vanlig å illustrere tekstene, men det er sprang i utviklingen og en rekke tekster med illustrasjoner er gått tapt.

Lindkvist viser til Physiologus som bakgrunn for dyrefremstillinger i portaler på Gotland. [29] Disse steinkirkene har ofte blitt bygget når stavkirkene er blitt for små. Dessverre er store deler av trekirkene forsvunnet så det er ikke mulig å studere dekoren, men det er ikke urimelig å anta at har de hatt samme dekor som norske stavkirker så kan dette ha blitt videreført i steinportalene. Bakgrunn og opprinnelse vil da være tilnærmet lik.

Stavkirkeprogrammet

Stavkirkenes dårlige forfatning var bakgrunnen for at Riksantikvaren i 2001 startet stavkirkeprogrammet. Programmet skulle skape positive ringvirkninger i form av større lokal aktivitet når det gjelder tradisjonelle måter å utnytte materialer og ressurser på, og stavkirkene og vedlikeholdet av dem skulle kunne bidra til den lokale verdiskapningen. Målet for programmet var:

 • å sette i stand stavkirkene slik at de kan bevares for ettertiden
 • å konservere dekoren og kirkekunsten
 • å supplere dokumentasjonen av stavkirkene som grunnlag for forskning og rekonstruksjon av tapte deler.

Arbeidet og hva som er gjort ved de enkelte kirkene er dokumentert i en rapport.[30]

Stavkirkelisten

Portalen fra Tønjum stavkirke

De eksisterende stavkirkene er geografisk konsentrert om de øvre dalstrøkene på Østlandet (fjellbygdene) og de indre fjordstrøkene på Vestlandet. Viktige unntak er de to stavkirkene som er flyttet til Bergen (Fantoft, tidligere Fortun i Sogn) og Oslo (Gol stavkirke), og Grip stavkirke som ligger på en fraflyttet øy på Nordmørskysten.[31]

Listen inneholder alle stavbygde kirker i Norge, men også enkelte kirker med bevarte middelalderske stavkonstruksjoner av betydning. Replikerte kirker fra moderne tid er ikke tatt med. Stavkirkene i Norge, eller bygg der middelalderske konstruksjonsdeler fra stavkirker inngår, er automatisk fredet etter lov om kulturminner.[32]

Stavkirker i Norge bygget før reformasjonen

Dateringen av kirkene nedenfor er basert på opplysninger gitt ved Stavkirke.org[33]

Stavkirker i andre land

Se også

Arkeologiske steder og revne stavkirker

Mange stavkirker er nå tapt, men lever videre i sagn. Listen er veldig omfattende og er flyttet ut til en egen artikkel.

Se Liste over revne stolpekirker, stavkirker og tilhørende utgravninger

Referanser

 1. Ola Storsletten: «En arv i tre», s.24.
 2. Dietrichson 1892s.3
 3. Anker 2005
 4. Anker 2005
 5. oversatt i 1952 av K. Robberstad
 6. Christie 1974 s. 12
 7. British Archaeology, no 10, December 1995: News
 8. Christie 1974 s. 15
 9. Dette er den valig måten å inndele stavkirer i moderne litteratur, se. f. eks Christie 1974 s. 55. Treskipede kirker er brukt i gammel litteratur som Dietrichson 1892.s.31
 10. Nordhagen 2003 s. 95
 11. Dietrichson1892
 12. Dietrichson1892
 13. Peter Anker, Stavkirkene deres egenart og historie
 14. Nordhagen 2003
 15. Aage Roussel, Islands gudehove, Stenberger 1943, side 215-223
 16. Olaf Olsen, Hørg, hov og kirke
 17. Håkon Christie, Urnes stavkirkes forløper belyst ved utgravninger under kirken
 18. Nordhagen 2003
 19. Fuglesang 1981 s. 97
 20. Lindisfarnebibelen
 21. Hohler 1981s.261 Her finnes en detaljert analyse av Urnesportalen.
 22. Hohler 1981 s. 266 et stort kapittel er viet beskrivelse av de romanske portalene
 23. Hohler 1981 s. 317
 24. Anker 2005 s.61
 25. Anker 19971 s. 265
 26. Anker 2005 s. 62
 27. Paulsson 1969
 28. Anker 1997 s. 267
 29. Lindkvist 1997 s. 105
 30. Stavkirkeprogrammet 2011-2015. Hva har skjedd så langt?
 31. Ahrens, Claus (1994): Gol stavkyrkje og dei gamle trekyrkjene.
 32. Lov om kulturminner
 33. Stavkirke.org
 34. Vang stavkirke sto opprinnelig i Norge, nærmere bestemt i Vang i Valdres.
 35. Saksisk stavkirke av palisadeverk. Regnes som verdens eldste trekirke.

Litteratur

 • Ahrens, Claus, Om stavkirkeproblemet, Fortidsminnforeningens årbok 1994
 • Ahrens, Claus, Die frühen Holzkirchen Europas, Stuttgart 2001. ISBN 3-8062-1397-6
 • Anker, Leif Middelalder i tre, Stavkirker i Kirker i Norge bind 4, Oslo 2005, ISBN 82-91399-16-6
 • Anker, Peter, Stavkirkene deres egenart og historie, Oslo 1997, ISBN 82-02-15978-4
 • Blindheim, Martin; Graffiti in Norwegian stave churches, Oslo 1985 ISBN 82-00-07136-7
 • Bugge, Gunnar, Stavkirkene i Norge, Oslo 1981 ISBN 82-09-01890-6
 • Bugge, Gunnar og Mezzanotte, Bernardino, Stavkirker, Oslo 1993 ISBN 82-504-2072-1
 • Christie, Håkon, Middelalderen bygger i tre, Oslo 1974 ISBN 82-00-01395-2
 • Christie, Håkon, Stavkirkene – Arkitektur i Norges kunsthistorie, bind 1, Oslo 1981, s. 139–250 ISBN 82-05-12265-2
 • Christie, Håkon, Stavkirkeforskningen, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers bevaring, Årbok 1981, vol. 135, side 58-68
 • Christie, Håkon, Urnes stavkirkes forløper belyst ved utgravninger under kirken, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers bevaring, Årbok 1958, vol. 113, side 49-74
 • Dietrichson, L., De norske Stavkirker, Kristiania 1892
 • Ekhoff, Emil, Svenska Stavkyrkor, Stockholm 1914-1916
 • Fuglesang, Signe Horn, Vikingtidens kunst i Norges kunsthistorie, bind 1, Oslo 1981 s.36-138 ISBN 82-05-12265-2
 • Hauglid, Roar, Norske Stavkirker, dekor og utstyr, Oslo 1973
 • Hauglid, Roar, Norske Stavkirker, bygningshistorisk bakgrunn og utvikling, Oslo 1976, ISBN 82-09-01351-3
 • Havran, Jiri, Norske stavkirker, En guide til de 29 bevarte norske stavkirkene, Arfo forlag, Oslo ISBN 978-82-91399-34-8
 • Hohler, Erla Bergendahl, Stavkirkene – Den dekorative skurd i Norges kunsthistorie, bind 1, Oslo 1981, s. 252-355 ISBN 82-05-12265-2
 • Hohler, Erla Bergendahl, Norwegian Stave Church Sculpture, volume 1-2 Oslo 1999,ISBN 82-00-12748-6
 • Krogh, Knud J., Urnesstilens kirke – Forgængeren for den nuværende kirke på Urnes, Oslo 2011, ISBN 978-82-530-3400-3
 • Lindkvist, Evert, Af jorden allhanda djur i Røkringar, Visby 1998 s. 105–115 ISBN 91-630-6401-4
 • Nordhagen, Per Jonas, Stavkyrkjene i Norsk arkitekturhistorie, Gjøvik 2003, ISBN 82-521-5748-3 s.89-119
 • Olsen, Olaf, Hørg, hov og kirke. København 1966
 • Paulsson, Gregor, Konstens Världshistoria, Medeltiden, Lund 1969, ISBN 91-27-01662-5
 • Roussel, Aage, Islands gudehove, Stenberger 1943
 • Rudrud, Camilla; Bergen og utviklingen av stavkirken med hevet midtrom, masteroppgave i Kunsthistorie ved UiO 2007
 • Storsletten, Ola En arv i tre (De norske stavkirkene), Oslo 1993 ISBN 82-03-22006-1

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder trykk på lenken:
Stavkirke.

Commons

Commons har multimedia
for Stavkirke.

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi


Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Emner
Prosjekt
Verktøy