Jean Baudrillard

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Jean Baudrillard (født 29. juli 1929) er en fransk sosiolog og filosof. Hans verker er ofte blitt knyttet til postmodernisme og poststrukturalisme.

Simulacra

I boken Symbolic Exhange and Death har han en versjon av tegnenes historiske utvikling fra renessanset til vår tid. Perioden blir delt i tre epoker som er bestemt med tegnennes relasjon til den sosiale virkeligheten.

Dette er historien om det moderne. Som utgangspunkt bruker hen et materialistisk historiesyn. Tegnene tilhører kulturen og er dermed overbygningen som er bestemt av den økonomiske og teknologiske utviklingen. Der er tre utgaver av simulacura som er knyttet til den kapitalistiske vareproduksjonenes historie.

  • Simulacra of the first order play on the natural law of value
  • Those of the secound order play on the commodity law of value
  • Those of the third order play on the structural law of value

Under resessansen var ikke tegn lengre bundet til den føydale samfunnsstrukturen og f. eks. moter ble mulig. Det var i denne perioden at tegn ble til etterligninger, virkeligheten er skilt fra tegnet, men tegnene erfares fremdeles som naturlige. Baudrillard kaller dette simulering av første grad eller første ordens simulacra.

I den industrielle periode opptrer andre orden av simulacra og domminerer. En har mulighet til å produsere en rekke identiske produkter et objekt er da et simulacra av de andre objektene. Masseproduksjonen fører til at tegnene mister sin tydelige forankring i det sosiale. I morsetning til simulacra av første orden, der tegnene var etterligninger av orginaler, er reproduksjonene i stand til å erstatte orginalene. Orginalene er ikke lengre det som gir mening til tegnet. Tegnet kan ta opp i seg flere meningsinnhold, men har fremdeles en klar referanse til virkeligheten.

I den tredje fasen den postindustrielle perioden er tegnene bare seg selv. De er koblet fri fra den virkeligheten de skulle representereog refererer bare til sin egen virkelighet. Simulering av tredje grad er forskjellig fra etterligningen og reproduksjonen fordi tegnet ikke lengre representerer noe motstykke til det virkelige.

Det er blitt skapt en verden av modeller eller simulacra som ikke har noen annen ankerfeste eller refererer til noe annet enn modellen. tegnene er blitt hyperreelle.

Hyperrealitet

Hyperrealitet er en oppfatning av vår kultur som en estetisering av en virkelighet. Hyperrealitet kan finnes i spesielle oaser som er skapt av massemedia. Forbruk er et slikt område. Arkitektur kan også ha hyperrelle kvaliteter.

I 1988 kom reiseskildringen Amerika ut hvor Baudrillars bruker betegnelsen hyperrealitet som vireliggjørelsen av en utopi:

Amerika er hverken drøm eller virkelighet, det er hyperrealitet.

Det er hyperrealitet fordi det er en utopi som allerede fra begynnelsen av har blitt opplevd som virkeliggjort.

Alt her er virkelig, pragmatisk, og alt hensetter deg i en drømmende tilstand