Modernitet

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Begrepet modernitet (fransk modernite) forekommer for første gang i 1848 i Chateaubriands bok «Memoire d'Outre Tombe». Det har en forløper i ordet moderne som først ble brukt på 400-tallet for å avgrense den kristne samtiden mot den hedenske antikke fortiden. Modernitet refererer til de sosiale livs og organisasjonsformer som vokste frem i Europa fra det 17-århundre og fremover og som etterhvert ble verdensomspennende.


Opplevelsen av modernitet

“Marshall Bermann beskriver følelsen av modernitet slik:

Sitat Att vara modern är att befinna sig i en miljö som utlovar äventyr, makt, glädje, växt, förvandling av oss själva och världen - och som samtidigt hotar att föstöra allt vi har ,allt vi känner till, allt som vi är. Sitat
Marshall Bermann; Allt som är fast förflyktigas Lund 1995

Det moderne livet endrer, i følge Bermann, hele vårt univers og vår plass i verden. Produksjonens industrialisering, som omfatter vitenskapelig kunnskap i teknologi, skaper nye menneskelige miljø og forstyrrer gamle, øker den alminnelige livstakten, fostrer nye former for makt og klassekamp og fører til veldige demografiske omveltninger som skiller millioner mennesker fra deres bosteder og kaster dem inn i nye liv.

Utviklingen av modernitet

Moderniseringsprosessen kan deles i tre faser. I den første, på 1500-tallet , begynte menneskene svakt å oppleve det moderne livet. I den andre, som ble innledet i 1790, med de store revolusjonene, ble offentligheten skilt fra det private. På nittenhundretallet, i den tredje fasen, ekspanderer moderniseringsprosessen til å omfatte praktisk talt hele verden, og den fremvoksende globale modernismekulturen feirer store triumfer innen kunst og tenkning.

Men prisen vi må betale er en fragmentering og et meningstap som gjør at menneskene har mistet kontakten med røttene til sin egen modernitet.(Bermann 95) Røttene ligger i renessansens utvikling av det frie menneske, i frie bystater, med en fri utdanning ikke knyttet til kirken. Innen middelalderens kunst hadde målet vært å skape et bilde av gud. Inspirasjonen i renessansen var antikken , og målet ble at kunstverket skulle være et naturtro bilde av virkeligheten. En søkte å skille objektet fra betrakterens forestillinger, og oppdagelsen av perspektivet, og bruken av dette gjorde, det mulig å gi et tredimensjonalt bilde av verden.

Kunstneren ble et individ, skilt fra håndverkeren og hyllet som en skapende kunstner, og kunstverket ble verdsatt for sin kunstneriske kvalitet. Da den tekniske utvikling brakte nye muligheter, som fotografi og film, ble kunsten laget for kunstens egen skyld og på sine egne premisser. Et annet viktig trekk er fremhevelsen av individet og det individuelle. Moderniseringsprosessen har ført til en dobbelthet i sosial utvikling (Frønes 96). Denne dobbeltheten kan forklares ved begrepene individuering og individualisering. Individuering betyr at individet fokuseres og at individer i samme situasjon eller innenfor samme kategori skal behandles likt, med samme rettigheter og plikter. Individualisering refererer til det enkelte menneskets unikhet, den moderne kulturs vekt på det, en kulturell fortolkning som bl.a. viser seg i personlig smak, handlinger og verdier.

En kan si at mennesket lærte å produsere en objektiv verden ut fra sine sanseerfaringer av den virkelige verden. Industrialismen ble en avgjørende drivkraft for denne prosessen med sine nye tekniske oppfinnelser og ikke minst med det kapitalistiske systemet. Men skillet mellom de ulike autonome sfærer, førte til en rasjonalisering og spesialisering, og innføringen av kapitalismen, byråkratiseringen og samlebåndsproduksjonen førte til en materialisme, fremmedgjøring og tingliggjøring. Mennesket blir også skilt fra sine naturlige omgivelser og omplantet i nye miljøer i de store byene. De mister sin naturlige tilknytning til lokalmiljø og slekten og dette kan føre til sosial isolasjon.

Litteratur

  • Baudrillard, Jean; «Kunsten at forsvinde» Jean Baudrillard i samtale med Torben Hviid Nielsen Samtiden nr.4. 1986
  • Bermann, Marshall; Allt som är fast förflyktigas, Lund 1995
  • Bø-Rygg, Arnfinn; «Kulturanalyse og estetikk» i Kulturanalyse ved Deichman-Sørensen, Frønes (red) Oslo 1990
  • Frønes, Ivar; De likeverdige, Oslo 1996
  • Giddens, Anthony; Modernitetens konsekvenser, danske utgave København 1994, ISBN 87-412-3021-3
  • Østerberg, Dag; Det Moderne, Et essay om vestens kultur 1740 - 2000, Oslo 1999, ISBN 82-05-26486-4

Eksterne lenker